Τρόπος Υπολογισμού Μορίων 2016

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η υπουργική απόφαση για τις διαδικασίες πρόσβασης και επιλογής των υποψηφίων αποφοίτων του Λυκείου για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση μέσω Πανελλαδικών Εξετάσεων του 2016 με το σύστημα εισαγωγής που θεσπίστηκε με το Ν. 4186/2013.

Με την υπουργική απόφαση επιβεβαιώνεται το ότι για τον υπολογισμό των μορίων δεν υπολογίζεται καθόλου ο βαθμός του σχολείου σε κανένα μάθημα και η αποσύνδεση των πανελλαδικών εξετάσεων από το λύκειο.

Επίσης οριστικοποιείται το ότι για την εισαγωγή στα τμήματα ενός επιστημονικού πεδίου τα μόρια θα υπολογίζονται μόνο από τα τέσσερα μαθήματα που απαιτούνται για την εισαγωγή στο συγκεκριμένο πεδίο. Επομένως εάν ένας υποψήφιος εξεταστεί και σε πέμπτο μάθημα για να έχει πρόσβση σε ένα δεύτερο επιστ. πεδίο, ο βαθμός του σε αυτό το μάθημα θα υπολογιστεί μόνο για τον υπολογισμό των μορίων για το δεύτερο επιστημονικό πεδίο.

Περισσότερα...

Ψηφίστηκε Τροπολογία για Θέματα του Εθνικού Οργανισμού Εξετάσεων

Με τροπολογία που ψηφίστηκε στη Βουλή, ρυθμίζονται θέματα του Εθνικού Οργανισμού Εξετάσεων, του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής και θέματα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Ως προς τον Εθνικό Οργανισμό Εξετάσεων αναφέρονται τα εξής:

«1. Συνιστάται ανεξάρτητη διοικητική αρχή με την επωνυμία «Εθνικός Οργανισμός Εξετάσεων » (Ε.Ο.Ε.) και διεθνή ονομασία «National Exams Organization». Ο Ε.Ο.Ε. εδρεύει στην Αθήνα, έχει διοικητική αυτοτέλεια και εποπτεύεται από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για τον έλεγχο νομιμότητας των πράξεών του. Αποτελεί επιτελικό επιστημονικό φορέα αρμόδιο για ζητήματα που αφορούν τις εξετάσεις εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση».

2. Η παράγραφος 2Α του άρθρου 16 του ν.4186/2013 (Α΄ 193), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, αναριθμείται σε παράγραφο 2 και αντικαθίσταται ως εξής:

« 2. Αποστολή του Οργανισμού είναι η υποστήριξη του ΥΠ.Π.Ε.Θ. για τη διασφάλιση της υψηλής ποιότητας των εξετάσεων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση . Στο πλαίσιο της αποστολής του, ο Οργανισμός είναι αρμόδιος ιδίως για:

α) τη διατύπωση γνώμης για την εξεταστέα ύλη των εξετάσεων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση των υποψηφίων των Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων κατόπιν εισήγησης του Ι.Ε.Π.,

β) τη διατύπωση γνώμης για τον ορισμό βαθμολογητών, για τη βαθμολόγηση των γραπτών των εξετάσεων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση καθώς και για την αξιολόγηση και διαρκή επιμόρφωση των βαθμολογητών,

Περισσότερα...

  • Εξωτερική όψη κτιρίου ΣΥΝΟΛΟ Εξωτερική όψη κτιρίου ΣΥΝΟΛΟ
  • Γραφείο διεύθυνσης - Κτίριο ΣΥΝΟΛΟ Γραφείο διεύθυνσης - Κτίριο ΣΥΝΟΛΟ
  • Εσωτερικό τάξης - Κτίριο ΣΥΝΟΛΟ Εσωτερικό τάξης - Κτίριο ΣΥΝΟΛΟ
  • Εσωτερικό τάξης 2 - Κτίριο ΣΥΝΟΛΟ Εσωτερικό τάξης 2 - Κτίριο ΣΥΝΟΛΟ
  • Χώρος αναμονής μαθητών - Κτίριο ΣΥΝΟΛΟ Χώρος αναμονής μαθητών - Κτίριο ΣΥΝΟΛΟ
  • Γραμματεία - Κτίριο ΣΥΝΟΛΟ Γραμματεία - Κτίριο ΣΥΝΟΛΟ
  • Χώρος αναμονής - Κτίριο ΣΥΝΟΛΟ Χώρος αναμονής - Κτίριο ΣΥΝΟΛΟ

Η γνώση είναι δύναμη!